Artikelen

 

1. Deze site wordt door CQ-Living vanuit Nederland beheerd en voldoet aan de Nederlandse wet. De site is ontwikkeld om particulier en zakelijk geïnteresseerden te informeren over CQ-Living, het concept en de projecten die met dit concept zijn of worden gerealiseerd.

 

2. Doordat u gebruik maakt van de CQ-Living website, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden zoals die hieronder zijn aangegeven. Als u niet akkoord wenst te gaan met deze gebruiksvoorwaarden dient u geen gebruik van de website te maken. CQ-Living houdt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden naar eigen inzicht aan te passen of te vernieuwen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wij raden u dan ook aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op aanpassingen of vernieuwingen.

 

3. Op het gebruik van het internet is een aantal gedragsregels van toepassing welke tot doel hebben het internetverkeer tussen alle gebruikers goed en geordend te laten verlopen. Deze regels worden ook wel "Netiquette"genoemd. Bij uw gebruik van onze website zult u deze Netiquette in acht nemen.
Voor meer informatie over de Netiquette regels kunt u de website van de Vereniging van Nederlandse Internet Providers raadplegen (http://www.NLIP.nl).

 

4. CQ-Living verstrekt geen adresgegevens of e-mail adressen van bezoekers aan derden. Op deze gegevens is onze Privacy Statement van toepassing. Verwijdering van gegevens kan plaatsvinden door een schriftelijk verzoek  (of via e-mail) bij CQ-Living in te dienen.

 

5. De informatie, teksten, namen, afbeeldingen, foto's, logo's en iconen op onze website worden door CQ-Living slechts verstrekt op de wijze zoals die op onze website wordt aangeboden, dit zonder enige vorm van toezegging of garantie over de geschiktheid voor commerciële toepassing, praktisch gebruik of het niet inbreuk maken op enigerlei rechten. Materiaal van deze site mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, naar een andere computer worden verstuurd, op een elektronisch prikbord worden geplaatst, worden gewijzigd of op enigerlei wijze worden verspreid. Wel is het toegestaan om één kopie van het materiaal op een stand-alone computer voor privé-thuisgebruik te downloaden, mits u alle auteursrechtelijke berichten en andere handelsmerken intact laat. Het gebruik van dergelijk materiaal op enige andere website of binnen een andere computeromgeving is verboden.

 

6. Hoewel CQ-Living voldoende aandacht besteedt aan het correct en up to date houden van haar site, geeft CQ-Living geen garantie of verklaring ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. CQ-Living garandeert niet dat de inhoud van deze website correct en betrouwbaar is, dat onze website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is, dat defecten en fouten met betrekking tot onze website direct worden verholpen en dat onze website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. CQ-Living wijst in dat verband iedere aansprakelijkheid van de hand. Het is aan u niet toegestaan om de informatie die zich op onze website bevindt te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen. De informatie op de website van CQ-Living, waaronder deze informatie, wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Wijzigingen, aanvullingen en weglatingen zullen te allen tijde en met onmiddellijke ingang zonder enige kennisgeving worden aangebracht. CQ-Living aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige onjuisthedeh of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site.

 

7. Het gebruik van onze website is voor uw eigen rekening en risico. CQ-Living is noch op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van uw gebruik van onze website noch voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de, al dan niet door derden aangeboden, informatie op onze website. CQ-Living is niet verantwoordelijk voor de inhoud van onze website voor zover die door derden wordt aangeboden. CQ-Living behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en te verwijderen indien deze in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, de overeengekomen voorwaarde en de Netiquette. Elke software van derden die van een site kan worden gedownload, die door een derde wordt beheerd (en waarnaar op onze site wordt verwezen of  waarnaar via deze site kan worden doorgelinkt) valt onder de verantwoordelijkheid van die partij en niet onder die van CQ-Living, die geen verantwoordelijkheid zal dragen of aansprakelijkheid zal erkennen ten aanzien van enige verliezen, schade, virussen of anderszins, welke kunnen ontstaan wanneer u dergelijke software downloadt.

 

8. Aan alle materialen op onze website, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere

grafische materialen, namen en logo's, alsmede de met deze site verbonden programmatuur, zijn intellectuele eigendomsrechten behoudt CQ-Living zich alle rechten voor. Het is niet toegestaan de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of voor commerciële doeleinden openbaar te maken, tenzij CQ-Living hiervoor schriftelijk toestemming verleent. Niets op onze website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

 

9. CQ-Living behoudt zich het recht voor bij naar haar oordeel gebleken inbreuk/misbruik de inbreukmaker/misbruiker te weren van haar site en zonodig door tussenkomst van de bevoegde Nederlandse rechter haar rechten veilig te stellen.

 

10. Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die zijn ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de website, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.